Asbestityöt

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään rakenteissa käytettyjä haitallisia aineita ja materiaaleja. Kreosootti, raskasmetallipitoiset maalit ja muut erityistä huomiota vaativat aineet analysoidaan laboratoriossa ja näiden purkutöitä varten laaditaan kirjallinen seloste.

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestitöitä koskevan lainsäädöksen mukaan asbestikartoitus on tehtävä aina ennen remonttia tai purkutyötä, mikäli kyseinen rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoitusta varten kerätään näytteet materiaaleista, jotka saattavat sisältää asbestia. Kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet selvitetään. Näytteet analysoidaan laboratoriossa ja asbestikartoitusraporttiin kirjataan kaikki tarvittava tieto asbestipurkutöitä varten. Raporttiin kirjataan havaitun asbestin laatu ja määrä sekä merkitään piirustuksiin asbestin sijainti. Asbestikartoituksen saa tehdä vain henkilö, joka on riittävästi perehtynyt asbestiin ja sen esiintymiseen sekä rakenteiden purkamiseen.

Asbestia käytettiin aikanaan laajalti lattiamateriaaleissa, tiivisteissä, lämmöneristeenä, paloneristeenä ja asbestisementtilevyissä. Asbesti on eri muodoissa esiintyvä mineraalikuitu, joka aiheuttaa keuhkosyöpää, asbestoosia ja mesotelioomaa.

Asbestin tunnistaminen tapahtuu eri tavoin: Selvitetään asiakirjoista, mitä materiaaleja, tuotenimiä ja tarvikkeita on käytetty rakennuksen tekovaiheessa, korjauksissa, remonteissa ja kunnossapidossa. Selvitetään, mitä tarvikkeita ja materiaaleja on käytetty siihen aikaan, kun edellä mainittuja toimenpiteitä on tehty. Asbestikartoitusta tehtäessä kartoittaja tutkii kohteen ja ottaa näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa.

Usein kuitenkin käy niin, että rakenteista löytyy asbestia, kun rakenteita puretaan remontin yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa täytyy työnjohdon osata muuttaa suunnitelmia ja luopua normaalista purkutyöstä: se tulee muuttaa säädösten mukaiseksi asbestipurkutyöksi. Luonnollisesti myös asbestikartoitus on tehtävä, siitäkin huolimatta että asbestikartoituksen hinta sekä purkutyön kustannukset suurentavat projektin kokonaisbudjettia.

Asbestipurku

Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraista toimintaa ja purkutöissä käytetään aina asbestin purkamiseen koulutettuja henkilöitä. Huolellisesti ja oikeilla työmenetelmillä tehtynä purkutyöt hoituvat turvallisesti ja asbestialtistumisilta vältytään. Purkutyöt toteutetaan yleensä osastointimenetelmällä, jolloin purkualue rajataan muoviseiniä käyttäen ja tila alipaineistetaan. Näin toimimalla vältytään pölyn leviämiseltä ympäröiviin tiloihin. 

Asbestipurku on työ, jota saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija tai asbestipurkutyöluvan saanut henkilö. Kun urakoitsija ryhtyy asbestipurkutyöhön, hänen on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa on kerrottu ne toimenpiteet, joilla työympäristön sekä työn turvallisuus varmistetaan. Asbestipurku täytyy suorittaa siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän ja muodostunut pöly poistetaan eikä se leviä ympäröiviin tiloihin. Kun työ on tehty, tulee varmistaa mittauksilla, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja kaikesta materiaalista, joka sisältää asbestia.